آمار توصیفی

این شاخه از علم آمار با کمک شاخص هاي آماري به توصیف داده ها می پردازد در آمار توصیفی همه داده ها به طریق سرشماري جمع آوري می شوند و هیچ گونه استنباطی بر روي آن ها انجام نمی شود و فقط به توصیف آن ها پرداخته می شود.

در گزارش نرم افزار آنلاین آمار توصیفی انواع متغیرهای مربوط به آمار توصیفی سنجیده می شود.

 • میانگین: از مجموع متغیرها بر حجم جامعه به دست می آید.image001
 • تعداد از دست رفته(missing) : تعداد داده های خالی یا بی ربط می باشد.
 • تعداد: همان تعداد داده های ورودی می باشد.
 • میانه: عددی است که تعداد داده ها را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند، به قسمی که تعداد داده های کوچکتر از میانه برابر تعداد داده های بزرگتر از میانه است.
 •  چارک: دامنه تغییرات را به چهار قسمت مساوی تقسیم میکند.

 

 •  مینیمم : حداقل مقدار در میان داده ها می باشد.image002

 

 • ماکزیمم: حداکثر مقدار در میان داده ها است.image003

 

 • دامنه: اختلاف بین حداکثر و حداقل داده است.image004
 • واریانس: مجموع مجذورات انحرافات متغیرها از میانگین است.image005

 

 • انحراف معیار: از جذر مثبت واریانس به دست می آید.image006
 • چولگی: چولگی توزیع ها در مقایسه با توزیع متقارن تعیین می شونند. شاخص اندازه گیری تعیین انحراف از قرینگی، ضریب چولگی(SK) است. ضریب چولگی از نسبت گشتاور مرتبه سوم مرکزی به مکعب انحراف معیار استفاده می شود.image007
 • کشیدگی: شاخص پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال ضریب کشیدگی(E) نام دارد. ضریب کشیدگی از نسبت گشتاور مرتبه چهارم مرکزی به توان چهارم انحراف معیار به دست می آید. از آنجایی که کشیدگی توزیع ها را با توزیع نرمال مقایسه می کنند کشیدگی توزیع نرمال برابر 3 است بنابراین ضریب کشیدگی بدین ترتیب به دست می آید:image008

برای استفاده از نرم افزار رایگان آمار توصیفی بر روی عکس زیر کلیک کنید: