پرسشنامه طرحواره یانگ

پرسشنامه طرحواره یانگ

در تئوری طرحواره یانگ، ۵ حوزه وجود دارد که نیازهای عاطفی برآورده نشده دوران کودکی را نمایان می سازند: قطع ارتباط، استقلال مختل شده، محدودیت های مختل شده،

ادامه مطلب