پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی از جامع ترین آزمون های آمادگی روانی ورزشكاران است كه دوازده مهارت روانی را در سه دسته مهارت های روانی پایه )هدف گزینی، تعهد و اعتماد

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی ارزیابی عملکرد

پرسشنامه استراتژی ارزیابی عملکرد به بررسی استراتژی های ارزیابی عملکرد می پردازد. این پرسشنامه دو قسمت کلی دارد:
پرسش های استراتژی های ارزیابی عملکرد و پرسش های مربوط به عملکرد سازمانی

ادامه مطلب

پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی

پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر با هدف سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل طراحی شده است.
این پرسشنامه دارای 29 ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد و پاسخ دهنده از هر ماده سوال

ادامه مطلب