روابط منطقی

در این بخش نحوه ارتباط بین سوالات، صفحات و پیام بعد از ثبت پاسخ ها آموزش داده شده است

بخش روابط منطقی چیست؟

بخش روابط منطقی بخشی است که شما می توانید پرسشنامه خود را هوشمند کنید. به عبارتی دیگر می توانید بین سوالات پرسشنامه، بین سوالات و صفحات پرسشنامه (اگر صفحه بندی شده باشد)، بین سوالات و پیام ثبت موفقیت آمیز پاسخ ها رابطه برقرار کنید. مثلا اگر جنسیت “زن” انتخاب شد سوال مربوط وضعیت نظام وظیفه پنهان شود.

بخش روابط منطقی چیست؟

رابطه بین فیلدها (سوالات)

رابطه بین فیلدها یعنی اینکه بر اساس پاسخی که به یک سوال داده شد، سوال دیگر نمایش داده شود یا پنهان شود. مثلا می توان این طور رابطه ای را ایجاد کرد: اگر در پاسخ به سوال جنسیت، گزینه زن انتخاب شد سوال مربوطه به وضعیت نظام وظیفه پنهان شود.

رابطه بین فیلدها (سوالات)

رابطه بین فیلدها (سوالات) و صفحات

این قابلیت وقتی قابل استفاده است که شما پرسشنامه را صفحه بندی کرده باشید. در غیر اینصورت این قسمت غیرفعال است.

با استفاده از این قابلیت شما براساس پاسخی که به یک فیلد(سوال) داده می شود، پاسخ دهنده به صفحه ای از پرسشنامه منتقل شود. حتی می توان شرایطی تعریف کرد که کاربر مستقیم به صفحه ثبت موفقیت آمیز منتقل شود.

رابطه بین فیلدها (سوالات) و صفحات

سفارشی کردن صفحه پیام موفقیت آمیز

منظور از صفحه پیام موفقیت آمیز صفحه ای است که پاسخ دهنده بعد از زدن دکمه ارسال وارد آن می شود و پیام ثبت موفقیت آمیز پاسخ ها را می بیند.
با استفاده از این قابلیت، بر اساس پاسخ به سوالات می توانید صفحه پیام موفقیت آمیز را سفارشی کنید.

سفارشی کردن صفحه پیام موفقیت آمیز

سفارشی کردن صفحه پیام موفقیت آمیز با مِرج تگ ها

برای سفارشی کردن صفحه پیام موفقیت آمیز می توان از قابلیت merge tag ها استفاده کرد. مثلا بر اساس نام و نام خانوادگی که در پرسشنامه وارد کرده، بعد از ثبت پاسخ ها توسط پاسخ دهنده، صفحه ثبت موفقیت آمیزرا بر اساس نام او سفارشی کنیم. توضیحات کامل merge tag ها در صفحه داخلی نرم افزار آمده است.

مرج تگ ها

اگر سوال یا ابهامی درباره این بخش دارید از بخش تماس با ما سوال خود را بپرسید

تماس با ما