راهنمای ویدئویی ساخت فرم

در این بخش انواع سوالاتی که در فرم خود می توانید قرار دهید به صورت ویدئویی آموزش داده شده است.

توضیحات کلی ساخت فرم و تنظیمات فرم

متن تک خطی

عدد

متن پاراگرافی

چندانتخابی

\

سوال چندگزینه ای

لیست کشویی

نام و نام خانوادگی

تاریخ

زمان

تلفن

آدرس

وبسایت

ایمیل

جدول سوالات

آپلود فایل

جداکننده بخش

جداکننده صفحه

امضاء