روابط منطقی
منظور از روابط منطقی روابطی است که بین فیلدها، صفحات و پیام موفقیت آمیز می توانید تعریف کنید. از این طریق می توانید فرم خود را هوشمند کنید.
با روابط منطقی می توان سایر فیلدها را ظاهر یا پنهان کرد، مثلا اگر در پرسشنامه ای جنسیت زن انتخاب شد، سوال مربوط به نظام وظیفه حذف می شود. همین کار را می توان برای پنهان یا ظاهر کردن صفحات پرسشنامه انجام داد. یا با توجه به نوع جوابی که پاسخ دهنده می دهدمی توان صفحه پیام موفقیت آمیز را سفارشی کرد.
روابط منطقی صفحه موفقیت آمیز

روابط منطقی در صفحه پیام موفقیت آمیز
شما با توجه به مقدار یک فیلد می توانید صفحه پیام موفقیت آمیز(که بعد از ارسال پاسخ ها نمایش داده می شود) را سفارشی کنید.

روابط منطقی بین صفحات

روابط منطقی در صفحات
شما با تعریف کردن مقدار یک فیلد می توانید صفحه یا صفحاتی از پرسشنامه را پنهان کنید یا نمایان کنید. مثلا اگر میزان تحصیلات رادپیلم انتخاب  شدصفحه مربوط به اطلاعات دانشگاهی پنهان شود. از این طریق می توانید فرم خود را هوشمند کنید. تعریف قواعد محدودیت ندارد.

روابط بین فیلدها

روابط بین فیلدها
شما با تعریف کردن روابط بین فیلدها می توانید بر اساس یک فیلد یا فیلدهای دیگری را نمایان کنید یا پنهان کنید. با استفاده از قابلیت می توانید به تعداد بیشماری قاعده تعریف کنید و فرم خود را هوشمند کنید.

بدون محدودیت در تعداد شرط

بدون محدودیت در تعداد شرط
برای تمام روابط (روابط بین فیلدها، روابط بین صفحات و روابط در صفحه پیام موفقیت آمیز به هر تعدادی که خواستید می توانید شرط بگذارید)

سفارشی کردن کامل صفحه پیام موفقیت آمیز

سفارشی کردن کامل صفحه پیام موفقیت آمیز
با استفاده از merge tag می توانید جواب پاسخ دهنده را در پیام موفقیت آمیز نشان داد. مثلا نمی توانید نام پاسخ دهنده را در این صفحه بیاورید و تشکر ویژه کنید.

بهتر است برای آشنایی با این قابلیت ها و استفاده از آن ها وارد نرم افزارشوید

اگر تاکنون ثبت نام نکردید، همین حالا ثبت نام کنید: