فیلد آپلود فایل چیست؟

 

با استفاده از این فیلد پاسخ دهنده به فرم می تواند فایل های خود را ارسال کند. 

 بدین صورت  که طراح فرم لینک فرم خود را برای پاسخ دهندگان ارسال می کند، سپس پاسخ دهندگان با باز کردن فرم و انتخاب فایل مورد نظر می توانند آن را ارسال کنند.

 توجه شود که بعضی از کاربران تصور می کنند که فیلد آپلود بدین معنی هست که می توانند با آپلود فایل خود فرم را طراحی کنند که اینگونه نیست.

عکس زیر نمونه فرمی را نشان می دهد که در انتهای آن فیلد آپلود هست و پاسخ دهنده می تواند فایل(ها) خود را آپلود کند