نرم افزار غربالگری فازی تنها نرم افزار موجود برای این روش است.

غربالگری فازی یک تکنیک چندمعیاره تصمیم گیری با چند خبره با حداقل اطلاعات است.

خروجی این نرم افزار کامل بوده و جداول تمامی مراحل غربالگری فازی را شامل می شود

ویژگی های نرم افزار آنلاین غربالگری فازی:

 

  1. عدم محدوديت در تعريف گزینه ها، معیارها و خبرگان
  2. کاربري فوق العاده آسان
  3. راهنماي فارسي و کامل
  4. اين نرم افزار داراي جدولي است که مي توانيد داده هاي خود را از  اکسل يا جداول word و … به راحتي copy وpaste  کنيد.
  5. امکان نام گذاري متغيرها
  6. محيط جدول شبيه اکسل است و کار با اکسل را براي شما تداعي مي کند.
  7. سرعت بالاي اجرا

خروجی این نرم افزار کامل بوده و جداول تمامی مراحل این روش در گزارش خروجی وجود دارد و می تواند جنبه آموزشی هم داشته باشد