فیلد چند انتخابی

در این صفحه ویدئوهای آموزشی فیلد چند انتخابی را مشاهده می کنید

فیلد چندانتخابی – ورود سوال و گزینه ها
بعد از ورود سوال می بایست گزینه ها تعریف شوند. گزینه ها را می توان 1- به صورت تک تک وارد کرد و یا 2- به صورت یکجا کپی پیست کرد. در این ویدئو نحوه ورود سوال و گزینه ها آموزش داده شده است.
فیلد چند انتخابی – معرفی
فیلد چند انتخابی مواقعی استفاده می شود که پاسخ دهنده از بین گزینه ها بخواهد هر تعدادی را که خواست انتخاب کند. در این ویدئو به اختصار این فیلد توضیح داده شده است.

متن چند انتخابي – گزينه ساير

ا استفاده از گزینه سایر، پاسخ دهنده می تواند اگر گزینه خود را در میان گزینه ها پیدا نکرد، گزینه سایر را انتخاب کند و متن خود را وارد کند. در این ویدئو این قابلیت توضیح داده شده است.

فيلد چند انتخابي – تعداد ستون ها

با استفاده از امکان تعیین تعداد ستون شما می توانید نحوه نمایش گزینه ها را مشخص کنید. در این ویدئو این موضوع آموزش داده شده است.

فيلد چند -نمايش فيلد 

در این ویدئو تنظیمات مربوط به نمایش فیلد چندانتخابی آموزش داده شده است.

فيلد چند انتخابي – اجباری

اگر فیلدی اجباری شود، پاسخ دهنده حتما باید به آن فیلد باید پاسخ دهد و بدون پاسخ نمی تواند باشد. در این ویدئو نحوه اجباری کردن فیلد چندانتخابی آموزش داده شده است.

فيلد چند انتخابي – راهنما

راهنما برای مواقعی هست که لازم است توضیحاتی را برای پاسخ دهنده ارائه دهید. در این ویدئو نحوه قرار دادن راهنما برای فیلد چندانتخابی آموزش داده شده است.