video

شما در این قسمت می توانید ویدئوهای کوتاه آموزشی پرسشنامه آنلاین را مشاهده کنید فعالسازی فرمبعد از ساخت هر فرم، آن فرم به صورت خودکار یرفعال هست. در این ویدئو نحوه فعالسازی فرم آموزش داده شده است. مشاهده منوی فرمدر این قسمت نحوه باز کردن منوی هرفرم آموزش داده شده است....