تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها از چند دیدگاه قابل تقسیم است: 1- از دیدگاه برنامه ریزی خطی: از این دیدگاه که...