نمونه پروژه حل شده با نرم افزار DEA سایت کافه پردازش صورت مساله: شرکتی 5 رستوران را اداره می کند. داده های رستوران...