تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها از چند دیدگاه قابل تقسیم است: 1- از دیدگاه برنامه ریزی خطی: از این دیدگاه که بر مبنای روش سیمپلکس جهت حل دستگاه معادلات خطی می باشد دو مدل مسأله اولیه و مسأله دوگان تعریف می شود که اولی را مدل مضربی و دومی را مدل پوششی می نامند....