پرسشنامه چیست؟ انواع پرسشنامه به همراه کاربرد

پرسشنامه چیست؟ انواع پرسشنامه به همراه کاربرد

پرسشنامه چیست؟ انواع پرسشنامه ها زمانی که شما قصد دارید یک کار تحقیقاتی انجام دهید، باید با توجه به موضوع تحقیق، اطلاعات به دست آورید؛ جمع آوری اطلاعات بدون داشتن ابزار ممکن نیست و پرسشنامه ابزار جمع آوری داده ها در تحقیقات هستند. در اکثر موارد، پرسشنامه ها توسط افراد...