QFD فازی (گسترش عملکرد کیفیت فازی)

QFD یک ابزار چند مشخصه اي است که اجزاي اصلی یک سازمان و وظیفه پیچیده درك انتظارات مشتریان و در نهایت رضایت مشتري را فراهم می کند.

آکائو در سال 1969 اولین تجزیه و تحلیل کننده این روش و خواستار استفاده از آن در طول مراحل طراحی محصول بود. سپس در سال 1972 ، آکائو مقاله اي درباره روش هاي جدید نوشت و آن را “گسترش کیفیت” نامید.

گسترش عملكرد كيفيت (QFD) اينگونه تعريف شده است: چگونه ما كيفيتي را درك كنيم كـه مشتريانمان بر ايجاد آن در يك مسير پويا توافق دارند.

QFD هم چنين با نام “ماتريس خانة كيفيت” شناخته مي شود؛ زيـرا مـاتريسهـايي كـه در QFD تناسب و هماهنگي را به وجود مي آورند، به نحوي است كه تشكيل يك نمـودار بـه شـكل خانه را مي دهد.

سمت چپ ماتريس خانة كيفيـت، بيـانگر ورودي الزامـات مشـتري اسـت (چـه چيزهـايي را سفارش مي دهد). سمت راست آن، بيانگر ارزيابي رقابتي گزينه هاي كيفي از ديد مشتريان اسـت. سقف آن، الزامات فني مورد نظر براي ارضاي الزامات كيفي مشتريان را نشان مي دهـد و ارتبـاط دو به دوي آنها را مشخص مي كند. داخل ماتريس روابط متقابل و درجة ارتباط بين الزامات كيفـي مشتريان و الزامات فني را نشان مي دهد و قسمت پاييني مـاتريس، خروجـي آن، يعنـي اهميـت الزامات فني در طراحي محصول را مشخص مي كند.

QFD فازی: در برخی تحقیق ها منظور تكميل بخش هاي مختلف ماتريس خانة كيفيت، انواع مختلف مقياسها ي قطعي و غيرفازي را در پركردن پرسشنامه ها به كار برده و آنها را مقايسه كردند. نتايج نشان داد استفاده از گروه مقياسهاي متفاوت، نتايجي متفاوت در خروجي ماتريس خواهند داشت كه اين بيانگر ناكارآمد بودن مقياس هاي غيرفازي در تصميم گيري بودند؛ زيرا اين گونه مقياس ها نمي توانند همانند مقياس فازي زبان كيفي پركنندگان پرسش نامه ها را به خوبي به اعداد كمي تبديل كنند بنابراين در اين پژوهش براي افزايش دقت در ترجمة نياز كيفي مشتريان، از اعداد فازي استفاده شده است.

 

بسته مقالات QFD فازی:

این بسته مقالات کاملا رایگان است.

این بسته شامل 11 مقاله انگلیسی است که از منابع معتبری همچون science direct دانلود شده است. اکثر مقالات برای سالهای 2014 و 2015 است.

اسامی مقالات و سال انتشار آن ها را در زیر مشاهده می کنید:

 • ارائه یک مدل یکپارچه QFD فازی برای ارزیابی و انتخاب بخش های بازار(2015)
 • تجزیه و تحلیل نیازهای خدمات سلامتی با استفاده از QFD فازی(2015)
 • استفاده از QFD فازی و ANP در توسعه محصول(2014)
 • انتخاب سیستم مدیریت دانش با استفاده از QFD و تاپسیس در محیط فازی(2014)
 • تشخیص مقادیر هدف ویژگی های مهندسی با استفاده از QFD فازی(2014)
 • استفاده از QFD فازی برای انتخاب تامین کننده(2012)
 • گسترش و آزمون رویکرد QFD فازی جدید به منظور رتبه بندی مشتریان(2012)
 • رتبه بندی اهمیت فنی در QFD فازی (2011)
 • توسعه استراتژی های تولید براساس QFD فازی(2011)
 • ارائه یک مدل QFD فازی در تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در رابطه با سرمایه گذاری در حمل و نقل نفت(2009)
 • انتخاب پیمانکاران نوسازی مسکن بر اساس QFD فازی ترکیبی(2009)

 دانلود

نرم افزار QFD فازی

این نرم افزار کاربری فوق العاده ساده ای دارد  کافیست داده های خود را با یک کلیک copy و paste کرده و با زدن چند کلیک خروجی کامل(word و html) را درفت کنید.

برای ورود به نرم افزار QFD فازی کلیک کنید: