قیمت پرسشنامه آنلاین اول فرم

ساخت پرسشنامه آنلاین رایگان در اول فرم محدودیتی در تعداد سوال ندارد.

امکانات و قیمت طرح های نرم افزار پرسشنامه آنلاین اول فرم را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

زمان طرح را انتخاب کنید:
سالانه (4 ماه رایگان)
3 ماهه (1 ماه رایگان)
ماهانه
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سالانه 1.999.000 تومان سه ماه 499.000 تومان در ماه 249.000 تومان
 • تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  فعال بودن تعریف لینک اختصاصی

  فعال بودن آپلود فایل (6 گیگابایت)

  فعال بودن امضای الکترونیک

  فعال بودن رمز گروهی
  تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  فعال بودن تعریف لینک اختصاصی

  فعال بودن آپلود فایل (6 گیگابایت)

  فعال بودن امضای الکترونیک

  فعال بودن رمز گروهی
  تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  فعال بودن تعریف لینک اختصاصی

  فعال بودن آپلود فایل (6 گیگابایت)

  فعال بودن امضای الکترونیک

  فعال بودن رمز گروهی
ویژه
ویژه
ویژه
سالانه 879.000 تومان سه ماه 219.000 تومان در ماه 109.000 تومان
 • تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  فعال بودن تعریف لینک اختصاصی

  فعال بودن آپلود فایل (3 گیگابایت)

  فعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی
  تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  فعال بودن تعریف لینک اختصاصی

  فعال بودن آپلود فایل (3 گیگابایت)

  فعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی
  تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  فعال بودن تعریف لینک اختصاصی

  فعال بودن آپلود فایل (3 گیگابایت)

  فعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی
استاندارد
استاندارد
استاندارد
سالانه 559.000 تومان سه ماه 139.000 تومان در ماه 69.000 تومان
 • تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  غیرفعال تعریف لینک اختصاصی

  غیر فعال بودن آپلود فایل

  غیر فعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی
  تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  غیرفعال تعریف لینک اختصاصی

  غیر فعال بودن آپلود فایل

  غیر فعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی
  تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان نامحدود فرم ها

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود نامحدود پاسخ ها

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  فعال بودن تغییر تم

  فعال بودن ایجاد گزارش

  فعال بودن ساخت روابط منطقی

  غیرفعال تعریف لینک اختصاصی

  غیر فعال بودن آپلود فایل

  غیر فعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگانرایگانرایگان
 • تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان یک فرم

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود صد پاسخ

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  غیر فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  غیر فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  غیر فعال بودن تغییر تم

  غیر فعال بودن ایجاد گزارش

  غیر فعال بودن ساخت روابط منطقی

  غیرفعال تعریف لینک اختصاصی

  غیرفعال بودن آپلود فایل

  غیرفعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی
  تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان یک فرم

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود صد پاسخ

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  غیر فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  غیر فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  غیر فعال بودن تغییر تم

  غیر فعال بودن ایجاد گزارش

  غیر فعال بودن ساخت روابط منطقی

  غیرفعال تعریف لینک اختصاصی

  غیرفعال بودن آپلود فایل

  غیرفعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی
  تعداد سوالات نامحدود در هر فرم

  ساخت نامحدود فرم

  فعال بودن همزمان یک فرم

  ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها

  مشاهده و دانلود صد پاسخ

  امکان صفحه بندی فرم

  امکان دانلود اکسل یا csv

  فعال بودن تم های پیش فرض

  قرار دادن فرم در وب سایت

  غیر فعال بودن تنظیمات پیشرفته فیلدها

  غیر فعال بودن تنظیمات پیشرفته فرم

  غیر فعال بودن تغییر تم

  غیر فعال بودن ایجاد گزارش

  غیر فعال بودن ساخت روابط منطقی

  غیرفعال تعریف لینک اختصاصی

  غیرفعال بودن آپلود فایل

  غیرفعال بودن امضای الکترونیک

  غیر فعال بودن رمز گروهی

سوالات متداول

بعد ازارتقاء حساب کاربری، تا چه زمانی به پاسخ ها دسترسی دارم؟

بعد از  ارتقاء حساب کاربری، شما بدون محدودیت به پاسخ ها دسترسی دارید. حتی بعد از اتمام زمان طرح خریداری شده  و رایگان شدن حساب کاربری، شما به تمام پاسخ ها از ابتدا تا زمانی که حساب غیررایگان داشتید دسترسی دارید.

ارسال و ثبت نامحدود پاسخ ها  و مشاهده و دانلود صد پاسخ در کاربری رایگان چیست؟

در حساب کاربری رایگان، شما می توانید لینک فرم فعال را بدون محدودیت برای پاسخ دهندگان ارسال کنید و آن ها می توانند بدون محدودیت به فرم شما جواب دهند و تمام پاسخ ها ثبت می شود ولی در قسمت مشاهده و دانلود پاسخ ها صد پاسخ اول را می توانید مشاهده و دانلود کنید. برای مشاهده پاسخ های بالای صد می بایست حساب کاربری را ارتقا دهید.

منظور از ساخت نامحدود فرم و فعال بودن همزمان یک فرم در کاربری رایگان چیست؟

در حساب رایگان بدون محدودیت می توانید فرم بسازید ولی به صورت همزمان یک فرم فعال هست یعنی اگر فرمی را فعال کردید، فرم های دیگر غیرفعال می شود. مثلا اگر سه فرم بسازید و فرم سه را فعال کنید، فرم یک و دو غیر فعال می شود. حالت پیش فرض غیرفعال این هست که فرم نمایش داده می شود ولی امکان ثبت جواب توسط پاسخ دهندگان نیست.

محدودیت های آپلود فایل چگونه هست؟

برای طرح یک ماهه یک گیگ و برای طرح سه ماهه سه گیگ فضا در اختیار هر کاربر قرار می گیرد.  همچنین محدودیت نگهداری فایل ها برای طرح یک ماهه، سه ماه بعد از اتمام طرح و برای طرح سه ماهه، شش ماه بعد از اتمام طرح می باشد. برای درخواست حجم بیشتر یا هر سوال در این زمینه از بخش تماس با ما اقدام کنید.

آپلود فایل چیست؟

با استفاده از این فیلد، پاسخ دهنده می تواند فایل های خود را ارسال کند.  بدین صورت  که طراح فرم لینک فرم خود را برای پاسخ دهندگان ارسال می کند، سپس پاسخ دهندگان با باز کردن فرم و انتخاب فایل مورد نظر می توانند آن را ارسال کنند. این قابلیت در طرح ویژه فعال می باشد. اطلاعات بیشتر

چگونه می توانم حساب کاربری خود را ارتقا دهم؟

بعد از ثبت نام و ورود به حساب کاربری از منوی بالا گزینه ارتقا حساب را زده و وارد صفحه خرید شود سپس طرح دلخواه خود را انتخاب کرده و وارد درگاه بانکی می شوید و خرید را انجا می دهید. راهنمای خرید

منظور از تنظیمات پیشرفته فرم چیست؟

تنظیمات پیشرفته فرم شامل امکاناتی مثل رمزگذاری فرم، محدود کردن تعداد پاسخ، تغییر متن پیام ثبت موفقیت آمیز پاسخ ها، زمانبندی فرم و … می باشد که در طرح های پایه، پیشرفته و ویژه فعال هست.

منظور از تنظیمات پیشرفته فیلدها چیست؟

به هر سوالی که در فرم گذاسته می شود فیلد گفته می شود. تنظیمات پیشرفته هر فیلد به تنظیماتی گفته می شود که مربوط آن فیلد می شود، مثلا اجباری کردن پاسخ به فیلد، اندازه فیلد، راهنمای سوال و … .

تم پیش فرض و تم جدید چیست؟

منظور از تم شکل ظاهری فرم می باشد (رنگ، فونت، سایه و …). چند تم پیش فرض وجود دارد که کاربران رایگان هم می توانند از آن استفاده کنند. اما اگر تمایل دارید که تم دلخواه خود را بسازید می توانید با ارتقاء حساب کاربری خود بدون محدودیت تم خود را بسازید و شکل ظاهری فرم خود را زیباتر کنید.  نمونه تم های سایت

بخش روابط منطقی چیست؟

بخش روابط منطقی بخشی است که شما می توانید پرسشنامه خود را هوشمند کنید. به عبارتی دیگر می توانید بین سوالات پرسشنامه، بین سوالات و صفحات پرسشنامه (اگر صفحه بندی شده باشد)، بین سوالات و پیام ثبت موفقیت آمیز پاسخ ها رابطه برقرار کنید. این بخش در طرح پیشرفته و ویژه فعال می باشد. اطلاعات بیشتر

بخش اطلاع رسانی چیست؟ (به زودی)

بخش اطلاع رسانی امکانی است که با استفاده از آن بعد از هر پاسخی که به فرم داده می شود یک ایمیل برای شما ارسال می گردد. متن این ایمیل قابل تنظیم هست و می توان آن را سفارشی کرد (می تواند شامل همه پاسخ ها، بخشی از پاسخ ها یا یک متن دلخواه باشد). این بخش در طرح پیشرفته و ویژه فعال می باشد.

بخش گزارش چیست؟

در این بخش شما می توانید گزارشی که شامل انواع نمودار (نمودار دایره ای، نمودار حلقه ای، نمودار میله ای، نمودار خطی، نمودار سطحی،) و جدول پاسخ ها است را ایجاد کرد. با ایجاد گزارش می توان جواب های پاسخ دهندگان را به صورت نموداری یا جدول مشاهده کرد. نمودارها و جدول تحت وب هستند. این بخش در طرح پیشرفته و ویژه فعال می باشد. اطلاعات بیشتر

آیا به کاربران هم تخفیف هم می دهید

در طرح های سه ماهه شما یک تخفیف اساسی می گیرید بدین صورت که حساب شما سه ماه شارژ می شود ولی شما هزینه دو ماه را می پردازید.

بعد از اتمام طرح آیا پاسخ دهندگان می توانند به فرم پاسخ دهند؟

بعد از اتمام زمان طرح، پاسخ دهندگان همچنان می توانند به فرم های فعال قبلی پاسخ دهند

امضا الکترونیک چیست؟

با قرار دان  فیلد امضا الکترونیک در فرم، پاسخ دهنده می تواند امضا خود را ثبت کند بدین صورت که اگر از موبایل یا تبلت استفاده می کند با انگشت خود و اگر از لپ تاپ یا کامپیوتر استفاده می کند با ماوس می تواند امضا کند. امضا به صورت عکس ذخیره و ارسال می شود. این قابلیت در طرح ویژه فعال می باشد.