جزئیات

شما در این قسمت می توانید جزئیات طرح های مختلف نرم افزار را مشاهده کنید.

حتما بخوانید

 طرح پایه: فعال بودن تمام تنظیمات صفحه طراحی فرم (تنظیمات پیشرفته فیلدها+تنظیمات پیشرفته فرم)
طرح پیشرفته: تمام قسمت های نرم افزار فعال است(تنظیمات پیشرفته فیلدها+تنظیمات پیشرفته فرم+تغییر تم+ساخت گزارش+ایجاد روابط منطقی)

طرح پایه و پیشرفته برای بازه 3 ماهه است.
بعد از اتمام طرح  پاسخ دهندگان می توانند به فرم های قبلی پاسخ دهند.
بعد از اتمام طرح برای ساخت فرم جدید با امکانات آن طرح می بایست حساب خود را شارژ کنید.