جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه تعارض كار و خانواده

پرسشنامه تعارض كار و خانواده  18 گويه دارد. اين مقياس ابعاد ششگانه تعارض كار و خانواده را مورد ارزيابي قرار مي دهد . اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي ... متن کامل »

پرسشنامه سبک هویت

پرسشنامه سبک هویت مشتمل بر 40 گویه است که آن را به منظور ارزیابی جهت گیری یا سبک هویت افراد تدوین کرده اند. گویه ها روی مقیاس لیکرت 5 درجه ای کاملاً مخالفم(1)، تا حدودی مخالفم(2)، مطمئن نیستم(3)، تاحدودی موافقم(4) ... متن کامل »

پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارتست از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای از کاملاً ... متن کامل »

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون یک ابزار 30 سوالی است که میزان پرخاشگری را می سنجد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آیا اگر کسی ... متن کامل »

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

پرسشنامه آمادگی برای تغییر دارای 2 بخش و در مجموع 38 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1)افراد به یکدیگر کمک می کنند ... متن کامل »

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس شامل 21 گویه است که این عبارات مرتبط با علایم عواطف منفی(افسردگی، اضطراب و استرس ) تشکیل شده است. هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمی کند) تا 3 (کاملا در مورد من ... متن کامل »

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 80 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-مدیران شرکت با دادن بازخور دقیق به کارکنان، آنان را آگاه نگه می ... متن کامل »

پرسشنامه استراتژی های ارزیابی عملکرد

پرسشنامه استراتژی های ارزیابی عملکرد دارای 37 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازمان بازرسی در انجام وظایف خود تا حد بالایی کرامت انسانی ... متن کامل »

پرسشنامه ارزیابی عملکرد آمورش حین کار

پرسشنامه ارزیابی عملکرد آمورش حین کار  شامل 41 سؤال  مي­ باشد اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-برگزاری دوره های آموزش حین کار تا چه حدی ... متن کامل »

پرسشنامه اخلاق کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه اخلاق کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  سه قسمت اصلی و  در مجموع 68 سؤال دارد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-فردی دارای ... متن کامل »

رفتن به بالا