جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه مشروعیت سازمانی

پرسشنامه مشروعیت سازمانی دارای 12 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-رویه های عملیاتی این سازمان مورد موافقت عموم قرار گرفته است . ... متن کامل »

پرسشنامه قابلیت هیجانی سازمان

پرسشنامه قابلیت هیجانی سازمان دارای 18 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازمان ما قادر است تا روحیه امیدواری را در بین تمام ... متن کامل »

پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه

پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه داراي 13 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-دائماً برای کسب اطلاعات جدید با دیگران در ارتباط هستم . 2-همیشه ... متن کامل »

پرسشنامه هویت سازمانی

پرسشنامه هویت سازمانی داراي 12 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-مجموع تصورات و بینش های سازمانمان ، فلسفه ، رسالت و ارزش های ... متن کامل »

پرسشنامه دگرگون سازی شغلی

پرسشنامه دگرگون سازی شغلی دارا ي15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-رویکردهای جدیدی را برای بهبود کارتان ارائه می کنید . 2-حوزه ... متن کامل »

پرسشنامه فعالیت های یادگیری تیمی

پرسشنامه فعالیت های یادگیری تیمی دارای 12 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-کارکنان این سازمان زمانی خاصی را به منظور کشف راه ... متن کامل »

پرسشنامه فرهنگ خدمات مبتی بر مشتری

پرسشنامه فرهنگ خدمات مبتی بر مشتری دارای16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازمان باید خدماتی را برای مشتریان در زمانی که متعهد ... متن کامل »

پرسشنامه طرد شدگی در محیط کار

پرسشنامه طرد شدگی در محیط کار دارای 17 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سرپرست شما از شما به خاطر انجام خوب وظایف ... متن کامل »

پرسشنامه کارآفرینی گرایی

پرسشنامه کارآفرینی گرایی داراي 11 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  1-به طور کلی مدیران ارشد سازمانمان بر امر تحقیق و توسعه ، ... متن کامل »

پرسشنامه شایستگی فناوری اطلاعات

پرسشنامه شایستگی فناوری اطلاعات داراي 15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-با ایجاد سیستم های رایانه محور ، کارکنان فنی حامی در ... متن کامل »

رفتن به بالا