جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه بهروزی سازمانی

پرسشنامه بهروزی سازمانی دارای 55 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-براي افرادي که با آنها کار مي کنم، ارزش و احترام قائل ... متن کامل »

پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه ای

پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه ای دارای 30 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-بعد از از اینکه بتوانم به افراد کمک کنم ، ... متن کامل »

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش دارای 21 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آيا کارمندان، با روش‌هاي جستجوي تخصصي و پيشرفته در اينترنت آشنايي دارند؟ ... متن کامل »

پرسشنامه جو تیمی

پرسشنامه جو تیمی دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در تیم کاری ام ،اعضا احساس می کنند که به وسیله سازمان ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت از بهبود خدمات

پرسشنامه رضایت از بهبود خدمات  دارای 18 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-کارکنان برای کسب اطلاعات از مشتری تلاش می کنند . ... متن کامل »

پرسشنامه رهبری همنوا

پرسشنامه رهبری همنوا دارای 10 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-رهبری در سازمانم ، به بازخورد ایده ها و ابتکارات حتی هنگامی که ... متن کامل »

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری دارای 2 بخش سرمایه فکری و جهت گیری بازار تقسیم  می شود و 47 سوال دارد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-توانایی ... متن کامل »

پرسشنامه قابلیت های استراتژیک

پرسشنامه قابلیت های استراتژیک دارای 25 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازوکارهای مناسبی برای تولید دانش در سازمان وجود دارد. 2-در این ... متن کامل »

پرسشنامه بهروزي سازماني

پرسشنامه بهروزي سازماني داراي 55 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-براي افرادي که با آنها کار مي کنم، ارزش و احترام قائل هستم. ... متن کامل »

پرسشنامه ارزيابي انسجام تيمي

پرسشنامه ارزيابي انسجام تيمي داراي 18 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من از بودن در فعاليت هاي اجتماعي اين تيم، لذت چنداني نمي ... متن کامل »

رفتن به بالا