جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه فعالیت های یادگیری تیمی

پرسشنامه فعالیت های یادگیری تیمی دارای 12 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-کارکنان این سازمان زمانی خاصی را به منظور کشف راه ... متن کامل »

پرسشنامه فرهنگ خدمات مبتنی بر مشتری

پرسشنامه فرهنگ خدمات مبتی بر مشتری دارای16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازمان باید خدماتی را برای مشتریان در زمانی که متعهد ... متن کامل »

پرسشنامه طرد شدگی در محیط کار

پرسشنامه طرد شدگی در محیط کار دارای 17 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سرپرست شما از شما به خاطر انجام خوب وظایف ... متن کامل »

پرسشنامه کارآفرینی گرایی

پرسشنامه کارآفرینی گرایی داراي 11 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  1-به طور کلی مدیران ارشد سازمانمان بر امر تحقیق و توسعه ، ... متن کامل »

پرسشنامه شایستگی فناوری اطلاعات

پرسشنامه شایستگی فناوری اطلاعات داراي 15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-با ایجاد سیستم های رایانه محور ، کارکنان فنی حامی در ... متن کامل »

پرسشنامه شایستگی خدمات کارکنان

پرسشنامه شایستگی خدمات کارکنان داراي 8 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-کارکنان این سازمان به هنگام ارتباط با مشتریان از توانایی خوب ... متن کامل »

پرسشنامه سلامت روانی مرتبط با شغل

پرسشنامه سلامت روانی مرتبط با شغل دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-به خوبی می توانم کارم را انجام دهم . ... متن کامل »

پرسشنامه سلامت روانی غیر مرتبط با شغل

پرسشنامه سلامت روانی غیر مرتبط با شغل  دارای 12 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-به صورت منصفانه با هر مشکلی در زندگی ... متن کامل »

پرسشنامه رویه های ماندگاری کارکنان

پرسشنامه رویه های ماندگاری کارکنان دارای 9 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازمانم از برنامه های توسعه شغلی برای رضایت کارکنان استفاده ... متن کامل »

پرسشنامه رهبری دانش

پرسشنامه رهبری دانش دارای 29 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سرپرستم در مورد برنامه های آینده سازمان صحبت می کند . 2-سرپرستم ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید