جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه ادراک ریسک

پرسشنامه ادراک ریسک دارای 7 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من همانطور که احساس میکنم عمل میکنم. 2-متفاوت بودن با دیگران همیشه ... متن کامل »

پرسشنامه آزمون عمل به باورهای دینی

پرسشنامه آزمون عمل به باورهای دینی دارای 26  سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-نماز های واجب خود را : 2-اگر بیمار نباشم در ... متن کامل »

پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینیگ

پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینیگ داراي 29 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-از آنچه هستم خشنود هستم. 2-من خصایل (صفات) نیکویی دارم ... متن کامل »

پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS)

پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) داراي 27 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-بلاتکلیفی باعث میشود که نظر قطعی نداشته باشم. 2-بلاتکلیفی، نشاندهنده ... متن کامل »

پرسشنامه مهارت هاي ذهن آگاهی کنتاکی

پرسشنامه مهارتهاي ذهن آگاهی کنتاکی  داراي 39 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-متوجه تغییرات بدنی خود مانند کند یا تند شدن تنفسم ... متن کامل »

پرسشنامه نقش جنسیت بم

پرسشنامه نقش جنسیت بم داراي 60 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-متکی به خود 2-مطیع …. 59-ملایم 60-سنتی پرسشنامه آنلاین نقش جنسیت ... متن کامل »

پرسشنامه طرحواره هاي مربوط به ظاهر AS

پرسشنامه طرحواره هاي مربوط به ظاهر AS داراي 14 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1.قيافه ام جزء مهمي از هويت من است. ... متن کامل »

پرسشنامه کمالگرایی هیل

پرسشنامه کمالگرایی هیل داراي 59 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من تنها زمانی احساس رضایت میکنم که تکالیفم را بیعیب و نقص ... متن کامل »

پرسشنامه ضربۀ عشق راس

پرسشنامه ضربۀ عشق راس دارای 10 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 0 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- در زمان بیداری چفدر به ضربه عشق فکر می کنید؟ 2-زمانی ... متن کامل »

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد دارای 10 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- زمانیكه می توانم والدینم را ببینم ، لمس كنم یا ... متن کامل »

رفتن به بالا